Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Παρασκευή 15/03/2013 και ώρα 14:00,στο Δημοτικό Κατάστημα.

12 Μαρτίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                 Ημερ. 7/03/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                  Αρ.Πρωτ: 601Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Παρασκευή 15/03/2013 και ώρα 14:00,στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


1) Έγκριση δαπανών και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2013.
2) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση μειωτή πίεσης, βαννών και παρελκόμενων εξαρτημάτων για το δίκτυο ύδρευσης.
3) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης και ανάθεση σε συμβολαιογράφο για υπόθεση του Δήμου.
4) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης στην ΔΟΥ για τη μεταβίβαση
του οχήματος κατόπιν Δωρεάς του Δήμου Αθηναίων.
5) Έγκριση δαπάνης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση-υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων.
6) Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης προμήθειας δομικών υλικών και αναλώσιμων για την συντήρηση Νεκροταφείου Δήμου Αντιπάρου
7) Έγκριση ανάθεσης Οριστικής Μελέτης Αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Αντιπάρου .
8) Έγκριση ανάθεσης Περιβαλλοντικής Μελέτης για την εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
9) Έγκριση ανάθεσης για την Παροχή Υπηρεσιών για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης για τη προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.
10) Έγκριση δαπανών και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων για επισκευές και συντηρήσεις μόνιμων εγκαταστάσεων ύδρευσης.


Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ