Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

3 Δεκεμβρίου, 2014

Αντίπαρος 01/12/2014

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                   Αριθ: Πρωτ: 4762

Τ.Κ 84007                                                                                             

ΠΡΟΣ:

                                                                                            Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 5/12/2014  , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο :Σύνταξη Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2014.
ΘΕΜΑ 2ο :  Αποδοχή ποσού 60.000,00€ από Λιμενικό ταμείο Πάρου -Αντιπάρου για τα έτη 2012 και 2013.
ΘΕΜΑ 3ο :   Έγκριση αιτημάτων –υπαγωγή στον  Ν.4257/2014  περί  ρυθμίσεων οφειλών .
ΘΕΜΑ 4ο :    Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια γάλακτος του  προσωπικού καθαριότητας .
ΘΕΜΑ 5Ο :Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης  για προμήθεια παροχών ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού καθαριότητας .
ΘΕΜΑ 6Ο :Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση έργου : Κατασκευή τουαλετών Δημοτικού σχολείου κατά εφαρμογή του  άρθρου 15 του ΠΔ 171/87.
ΘΕΜΑ7Ο :Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης  για την κατασκευή ιστοσελίδας του Δήμου Αντιπάρου.
ΘΕΜΑ 8Ο :Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων  Ο.Ε.2014.
ΘΕΜΑ 9Ο :Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού προμηθείας ταινιών μαρμάρων για την πλακόστρωση κοινόχρηστων χώρων  .
  
  
  
   

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος