ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

11 Νοεμβρίου, 2014

Ημερ. 11/11/2014 Αρ.Πρωτ :4584

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τετάρτη 12/11/2014 και ώρα 14:00π.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης λόγω του ότι είναι απαραίτητο για την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Καθορισμός τέλους χρήσης δημοτικού ( κοινόχρηστου ) χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (κινητή καντίνα- παραγωγοί αγρότες) για το έτος 2015 σε εφαρμογή του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τ.Α’).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΡΟΥΠΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ