Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75 Ν.3852/10)

21 Οκτωβρίου, 2014

 Ημερ. 31/10/2014    Αρ.Πρωτ :4462

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τετάρτη 05/11/2014  και ώρα 14:00π.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα  ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  1.      Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2015.
  2.      Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2015.
  3.      Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας έτους 2015 .
  4.      Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης .
  5.       Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου δια το Γ’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014.
  6.      Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών για το Δημοτικό Λεωφορείο.
  7.      Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια κλειδιών για τα οχήματα του Δήμου.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΡΟΥΠΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ