Πρόσκληση σύγκλησης Οικ. Επιτροπής, 29/9/2014

27 Σεπτεμβρίου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                       Αντίπαρος 25 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                   Αριθ: Πρωτ: 3999

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 29 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74§6 ν.3852/2010)
ΘΕΜΑ 2ο  Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υπολογιστή και περιφερειακών μηχανημάτων.
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών υδραυλικού για την ύδρευση του δήμου Αντιπάρου.
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου μονίμων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του δήμου Αντιπάρου.
  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος