Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής, την 26/08/2014

25 Αυγούστου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ημερ. 22/08/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                                        Αρ.Πρωτ. 3326

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 26/08/2014 και ώρα 14:00στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  1.      Έγκριση δαπάνης,  διάθεση πιστώσεως  και ανάθεση για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Αντιπάρου».
  2. Ανάκληση της Υπ’ αριθ. 36/11-04-2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής .
  3.      Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πιστώσεως για την εκπόνηση μελετών και Τευχών Δημοπράτησης  του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Πολυχώρου στη θέση Γαλανταριά Δήμου Αντιπάρου». 

Η Πρόεδρος

ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ