Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 17/06/2014 και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα

14 Ιουνίου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                                                                   Ημερ. 13/06/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                                        Αρ.Πρωτ. 2285

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 17/06/2014 και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.Έγκριση 1ου λογαριασμού του έργου «Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ-βόλεϊ του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου Αντιπάρου.

2.Τροποποίηση της με αρ. 41/11.04.2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν του με αρ.πρωτ.1197/04-06-2014 εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων.

3.Διάθεση Πίστωσης για την εκκαθάριση δαπανών της Κ.Ε.Τ.Π.Α.

4.Κατακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού Π6/2014 για την «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του Δήμου Αντιπάρου για τα έτη 2014-2015».

5.Κατακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού Π2/2014 για την «Προμήθεια Δομικών Υλικών».

6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση την ανανέωση της σύμβασης συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Δικτύου Δεδομένων .

7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης Υπερωριακής Απασχόλησης .

8.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση Διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων.

9. ’Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης δικηγορικών υποθέσεων του Δήμου σύμφωνα με την 53/14-04-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

10. ’Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την φιλοξενία DOMAIN NAME ANTIPAROS.GR και ανανέωση  ονόματος χώρου.

11. ’Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση εγκατεστημένου Λογισμικού προστασίας υπολογιστών –server.

12. ’Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πιστώσεων Ο.Ε.2014

Η Πρόεδρος

ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ