Σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 04/10/2012 και ώρα 14:00,στo Δημοτικό Κατάστημα .

4 Οκτωβρίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημερ. 04/10/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αρ.Πρωτ:3755
___Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 04/10/2012 και ώρα 14:00,στo Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του Δήμου Αντιπάρου έτους 2012»


Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ