Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, το Δευτέρα 26/03/2012 και ώρα 13:00,στην αίθουσα Καλουδά .

23 Μαρτίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημερ. 22/03/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αρ.Πρωτ: 878
___Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, το Δευτέρα 26/03/2012 και ώρα 13:00,στην αίθουσα Καλουδά ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2012.

2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας και έγκριση σχεδίου διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη περιοχή «ΓΑΛΑΝΤΑΡΙΑΣ» .

3. Ορισμός Τέλους χρήσης Ελικοδρομίου.

4. Ορισμός Τέλους Πολιτικών Γάμων.

5. Έγκριση κανονιστικής πράξης και διακανονισμού ΠΟΕ οφειλών (ΕΦΟΡΙΑ-ΙΚΑ).

6. Έγκριση μελέτης και ανάθεση κατασκευή τσιμεντένιων βάσεων των στάσεων Λεωφορείου.

7. Ανάκληση ανάθεσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την εκπόνηση μελέτης για τη μελέτη της ΔΕΥΑΑ.

8. Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης για την Ίδρυση ΔΕΥΑΑ .

9. Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης για την Ίδρυση Παιδικού Σταθμού.

10. Καθαρισμός – Συντήρηση Εγκαταστάσεων & Πίστας Ελικοδρομίου με Μηχανικά μέσα

11. Ανάθεση για αντικατάσταση σωληνώσεων και βελτίωση υδραυλικών χαρακτηριστικών δικτύου ύδρευσης στην θέση Χριστός

12. Εκδήλωση ενδιαφέροντος χορήγηση μίας άδειας ασκήσεως Υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

13. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση προμήθειας μπαρών .

14. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση επισκευής και την φανοποιεία απορριμματοφόρου ΚΗΙ 9857 ΜERCEDEZ


Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ