ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

4 Δεκεμβρίου, 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11./12/2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Αναπροσαρμογή ή μη τελών-φόρων Δήμου Αντιπάρου έτους 2020»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος

2020»

ΘΕΜΑ 3Ο : «Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος

2020»

ΘΕΜΑ 4Ο : «Λήψη απόφασης αναφορικά με την μείωση δημοτικών φόρων και τελών

των ευπαθών ομάδων»

ΘΕΜΑ 5Ο : «Σύνταξη5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019»

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση οδού στη θέση

«Γλυφά» ν. Αντιπάρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος