ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

22 Ιανουαρίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 26/01/2018  , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο :     Ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου Αντιπάρου  οικονομικού έτους 2017

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9).

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση των δαπανών που αφορούν ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11 /2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9).

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9)

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 όπως αυτές ισχύουν, του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016 και της υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9).

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός Διατάκτη μετά του αναπληρωτή αυτού για την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) έτους 2018 σύμφωνα με το Π.Δ.80/2016.

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 8Ο : Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: : « Κατασκευή Οστεοφυλακίου».

ΘΕΜΑ 9Ο : Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο:« Κατασκευή χώρου στάθμευσης Δήμου Αντιπάρου» 

ΘΕΜΑ 10Ο: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 11Ο : Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αντιπάρου (χρήση 2017-2018).” »