ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

22 Φεβρουαρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 01/2013

Στην Αντίπαρο σήμερα την 06 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα Καλουδά , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4752/31-12-2012 έγγραφη πρόσκληση της συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κα Βιάζη Ελένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και εκλογή μελών οικονομικής επιτροπής Δήμου Αντιπάρου».
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Λεβεντάκη Ιωάννη, διαπιστώθηκε από την Προεδρεύουσα στη συνεδρίαση παραπάνω δημοτική σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 11 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
2. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ
4. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ
5. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
6. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
9. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
11. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
12.
13.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παλαιολόγου Άννα πρακτικογράφος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Αριθ. Απόφασης 02/06-01-2013
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Φαρούπος Κωνσταντίνος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τα έτη 2013 και 2014 μέχρι τη λήξη της δημοτικής θητείας στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι τακτικά μέλη εκ των οποίων δύο θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης πέντε αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σε αυτή (π.χ. δύο [2] υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη) με τον τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.
Ο κ.Λεβεντάκης Ιωάννης ,Δήμαρχος Πάρου ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει στην Οικονομική Επιτροπή ως Πρόεδρος αυτής.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι:
α. υποψήφιοι τακτικοί οι
– κ. Βασιλόπουλος Ιωάννης
– κ. Σκούρτης Σωτήριος
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι
– κ. Παλαιολόγος Δαμιανός
– κ. Τριαντάφυλλος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα
για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής -4- Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής
– κ. Βιάζη Εμμανουλία
– κ. Βιάζη Ελένη
– κ. Κουβαράς Παρασκευάς
– κ. Καπούτσος Παρασκευάς

για αναπληρωματικά μέλη -3- Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής
– κ. Μαριάνου Φιλοθέη
– κ. Μαριάνος Γέωργιος
– κ. Φαρούπος Παναγιώτης
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 6 τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε 6 ήτοι 2 της μειοψηφίας και 4 της πλειοψηφίας.
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι και οι 6 υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ Βασιλόπουλος Ιωάννης [11 ψήφους) Σκούρτης Αντώνιοις (11 ψήφους) ,Βιάζη Εμμανουλία (11 ψήφους) , Βιάζη Ελένη (11 ψήφους) ,Κουβαράς Παρασκευάς (11 ψήφους) ,Καπούτσος Παρασκευάς (11 ψήφους) οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Καθώς υπήρξε ισοψηφία πραγματοποιήθηκε κλήρωση.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 5 αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των 2μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και 3 μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής .
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με απόλυτη πλειοψηφία
-κ. Μαριάνου Φιλοθέη (11 ψήφους)
-κ. Μαριάνος Γεώργιος (11 ψήφους)
-κ. Φαρούπος Παναγιώτης (11 ψήφους)
-κ. Παλαιολόγος Δαμιανός (11 ψήφους)
-κ. Τριαντάφυλλος Ιωάννης (11 ψήφους)
Καθώς υπήρξε ισοψηφία πραγματοποιήθηκε κλήρωση.
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2013.- 2014 ως εξής:
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής : κ. Λεβεντάκης Ιωάννης, Δήμαρχος Πάρου.
Τακτικά Μέλη:
1 .Βιάζη Εμμανουλία,
2 .Βιάζη Ελένη,
3 .Καπούτσος Παρασκευάς
4 .Κουβαρας Παρασκευάς
5 .Βασιλόπουλος Ιωάννης
6 .Σκούρτης Σωτήριος


Αναπληρωματικά Μέλη:
1.Μαριάνου Φιλοθέη
2.Μαριάνος Γεώργιος
3.Φαρούπος Παναγιώτης
4.Παλαιολόγος Δαμιανός
5.Τριαντάφυλλος Ιωάννης
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2013 .
Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 20.00
Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ