ΘΕΜΑ: «Μισθώσεις παραλιών» Αρ. Απόφασης 72/2011

21 Ιουνίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 08/2011

Σήμερα την 18/06/2011 ,ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 μ.μ ύστερα από την υπ αριθ. 2836/16-06-2011 πρόσκληση του Δημάρχου Αντιπάρου η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αντιπάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Αντιπάρου κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).       

ΘΕΜΑ: «Μισθώσεις παραλιών»

Διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση κ.Λεβεντάκη Ιωάννη Δήμαρχο Αντιπάρου , πως υπήρχε νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο έξι μελών παραβρέθηκαν παρόντα 5 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ                                 

2. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ

3. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

5. ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

6. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρακτικογράφο της Οικονομικής Επιτροπής Μπογιατζή Βαρβάρα

Αριθ. Απόφασης 72/18-06-2011

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Δήμαρχος είπε τα εξής:

Μετά από προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 78/ 06-06-2011, με την οποία καθορίζονται οι παραλίες προς ενοικίαση καθώς και οι τιμές έναρξης καλείται η Οικονομική Επιτροπή να ορίσει ημερομηνία και επιτροπή δημοπράτησης.

Οι παραλίες προς ενοικίαση είναι η πρώτη και δεύτερη Ψαραλυκή, Γλυφά, Βαθύς Βόλος , Σιφνέικος γιαλός, Άγιος Σπυρίδωνας με τιμές , 52 € το τ.μ. για την πρώτη και δεύτερη Ψαραλυκή, Βαθύς Βόλος, και 30 € για τις παραλίες Σιφνέικος, Άγιος Σπυρίδωνας, Γλυφά, καθώς και ένα κομμάτι στην άκρη της δεύτερης Ψαραλυκής επιφάνειας 30 τ.μ με το ποσό των 2.000,00 €.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο.

Η επιτροπή δημοπράτησης παραλιών πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να αποτελείται από δύο υπαλλήλους και έναν αιρετό και προτείνουμε τους:

1)     Την κ. Χρυστοπούλου Χρυσούλα με αναπληρωτή την κ. Παλαιολόγου Άννα, διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου Αντιπάρου

2)     Τον κ. Μανωλίκη Ελευθέριο με αναπληρωτή τον κ. Μανωλίκη Κωνσταντίνο, υπαλλήλους καθαριότητας του Δήμου Αντιπάρου

3)     Την κ. Ελένη Βιάζη, Αντιδήμαρχο Αντιπάρου, με αναπληρωτή τον κ. Καπούτσο Παρασκευά, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου.

Και ως ημερομηνία δημοπράτησης προτείνουμε την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

Μετά από διαλογική συζήτηση το δημοτικό συμβούλιο αφού είδες τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται, ως ημερομηνία δημοπράτησης, η Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011.

Καθώς και η επιτροπή δημοπρασίας αποτελούμενη από τους:

1)     Την κ. Χρυστοπούλου Χρυσούλα με αναπληρωτή την κ. Παλαιολόγου Άννα, διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου Αντιπάρου

2)     Τον κ. Μανωλίκη Ελευθέριο με αναπληρωτή τον κ. Μανωλίκη Κωνσταντίνο, υπαλλήλους καθαριότητας του Δήμου Αντιπάρου

3)     Την κ. Ελένη Βιάζη, Αντιδήμαρχο Αντιπάρου, με αναπληρωτή τον κ. Καπούτσο Παρασκευά, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου.

Αρ. Απόφασης 72/2011

Ο Πρόεδρος                                              Τα Μέλη

                                                                            ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ

                                                                            ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ

                                                                            ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                                                            ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

                                                                             ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ