Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

6 Μαρτίου, 2020

Θέμα : «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Την Τρίτη 10/03/2020 και ώρα 17:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο

Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς

Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ

43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέμα:

1. Ψήφιση έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ