πρόσκληση σε συνεδρίαση κεδά

20 Νοεμβρίου, 2017

Την Πέμπτη 23/11/2017 και ώρα 18:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

Συζήτηση και έγκριση δαπανών για παράσταση

Αίτημα για τέλεση μυστηρίου στο Σπήλαιο

Συζήτηση και έγκριση δαπανών για χριστουγεννιάτικη γιορτή 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Μεταφορά διαθέσιμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250- Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2467/97 και Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της  Ελλάδος

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                              ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ