Θέμα : «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

26 Μαΐου, 2017

Την Κυριακή  28/05/2017 και ώρα 17:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1.     Ορισμός οικονομικού διαχειριστή και ταμία.

2.     Ορισμός μελών επιτροπών (Διαγωνισμών, παραλαβής και προσλήψεων).

3.     Ορισμός διαχειριστή για το πρόγραμμα «Διαύγεια» και για το Ηλεκτρονικό Μητρώο.

4.     Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017

5.     Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ