Θέμα : «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

23 Νοεμβρίου, 2016

Την Παρασκευή 25/11/2016 και ώρα 18:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Ορισμός οικονομικού διαχειριστή και ταμία.

2. Ορισμός μελών επιτροπών (Διαγωνισμών, παραλαβής και προσλήψεων).

3. Ορισμός διαχειριστή για το πρόγραμμα «Διαύγεια» και για το Ηλεκτρονικό Μητρώο.

4. Ενημέρωση για διοργάνωση γιορτής Χριστουγέννων.

5. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                     ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ