ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 1/8/2022 , ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):
ΘΕΜΑ 1Ο : «Σύνταξη 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022» .

 

ΘΕΜΑ 2Ο :«Κατανομή εγκριθείσων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή /  και 

                     πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών 

                      μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023.»

 

ΘΕΜΑ 3Ο «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού 

                     έτους 2022.»

 

ΘΕΜΑ 4Ο : ««Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας χρήσης  κοινόχρηστων

                   χώρων.»                                                                   

 

Ο Πρόεδρος

 

Φαρούπος Αναστάσιος

Read 41 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.