ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

13 Μαΐου, 2024

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ στις 16 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

2. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2024

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης