ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

23 Μαρτίου, 2024

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00 μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2023

2. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2023

3. Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων (παρ. 1 άρθρο 1 Π.Δ. 270/81)

4. Έγκριση μίσθωσης χώρου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων

5. Σύσταση επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 για τον έλεγχο της καταλληλότητας των υποψηφίων ακινήτων για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων

6. Τροποποίηση της 13/29-01-2024 απόφασης ΔΣ σχτικά με αίτημα της εταιρείας Cosmote

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτη