ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν. 4635/2019 και άρθρο 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 -ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)

7 Απριλίου, 2020

2 εικονες missing

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν. 4635/2019 και άρθρο 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 -ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)

Καλείσθε σε διά περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 10η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00’, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και κατ’ εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα µε τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 10 του υπ’ αρ’ 55 ΦΕΚ της 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η επικοινωνία για τοποθέτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  είναι δυνατή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  στα [email protected] και [email protected], μέσω τηλεφώνου στη Γραμματεία του Δ.Σ. στα τηλέφωνα 2284061570 και 2284028261, ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 2284061218, μέχρι την ορισθείσα ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η ληφθείσα απόφαση, η οποία θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο σε επόμενη τακτική συνεδρίαση.

1.΄Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020

2.Επικύρωση της υπ’ αρ. 25/31-3-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Οικονομικού Έτους 2020»

3.Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου με αντικείμενο: «εκπόνηση μελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης  για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Αντιπάρου και διάθεση προσωπικού για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού»

4.Ορισμός μελών για την επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης «Μελέτες και εργασίες ανάδειξης του Κάστρου Αντιπάρου και του Ιερού του Απόλλωνος στο Δεσποτικό»

5.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (άρθρο 221, παρ. 11β)

6.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (άρθρο 221, παρ. 11δ)

7.Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων ή εργασιών συντήρησης αξίας μέχρι 5869,41€ 

8.Λήψη απόφασης για την άρση κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων του δήμου Αντιπάρου

9.Λήψη απόφασης για την υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 Ν. 429/76 «περί εποχικότητας επιχειρήσεων»

10.Αιτήματα ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 5. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
 6. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 7. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΚΑΔΙΟ-ΝΙΚΟΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 8. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
 9. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 10. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 11. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 12. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΠΙΠΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
 13. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
 14. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 15. Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 16. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

                                                          ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

             ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                      ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  10/04/2020

                       ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  .. 13:00….          ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ .15:00. .. 

                                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΥΠΕΡΚΑΤΑΛΕΥΚΟΠΑΡΩΝΑΠΟΧΗΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020.      
2. Επικύρωση της υπ αρ. 25/31-03-2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με θέμα «έγκριση 1ης αναμόρφωσης Οικονομικού έτους 2020»      
3. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου με αντικείμενο: «εκπόνηση μελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Αντιπάρου και διάθεση προσωπικού, για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.      
4. Ορισμός μελών για την επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης «Μελέτες και εργασίες ανάδειξης Κάστρου Αντιπάρου και του Ιερού του Απόλλωνος στο Δεσποτικό».      
5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (άρθρο 21, παρ. 11β).      
6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (άρθρο 221, παρ. 11δ)      
7. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων ή εργασιών συντήρησης αξίας μέχρι 5.869,41 €      
8. Λήψη απόφασης για την άρση κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων του δήμου Αντιπάρου      
9. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 Ν.429/76 «περί εποχικότητας».      
10. Αιτήματα ύδρευσης      

                                                            Ο/Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ