ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

2 Οκτωβρίου, 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 6 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ένταξης  στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

2. Έγκριση Δ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020

3. Λήψη απόφασης για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Πάρου και του Δήμου Αντιπάρου και ορισμός εκπροσώπων

4. Λήψη απόφασης για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και του Δήμου Αντιπάρου και εξουσιοδότηση του δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης