Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Παρασκευή 17-02-2012 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά .

14 Φεβρουαρίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ                                          Ημερ.13/02/2012
              ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                         Αρ.Πρωτ.446
                       Τ.Κ 84007 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Παρασκευή 17-02-2012 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφισμα Δήμου Αντιπάρου για την κατάργηση μειωμένου Φ.Π.Α στα νησιά.
2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 212 Β΄.
3. Ορισμός εκπροσώπου μειοψηφίας ως Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, μέλους Οικονομικής Επιτροπής και  εκπροσώπου  Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου.
4. Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών
5. Επιτροπή κατάρτισης ετήσιου Μητρώου Αρρένων
6. Ορισμός αιρετού για τη συμμετοχή σε επιτροπές παραλαβής έργων
7. Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
8. Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων.
9. Ορισμός διαχειριστών ταμείου.
10. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
11. Ορισμός Επιτροπής Εμπορίου και μελών αυτής.
12. Επιτροπή εκμίσθωσης ακινήτων και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ακινήτου.
13. Σύναψη Σύμβασης με τον Πιστοποιημένο Φορέα απόσυρσης οχημάτων Δήμου Αντιπάρου.
14. Δέσμευση ποσού 400.000,00 € στην Εθνική Τράπεζα.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ