ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

18 Φεβρουαρίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. Ορισμός εκπροσώπου και αντικατάσταση Δήμου Αντιπάρου στις επιτροπές για το   

έτος 2022, που έχουν ως έργο τους τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 παρ. 2 της αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ Β΄444/26/2006) και στο άρθρο 4 παρ. 3 της αριθμ. 3122.2/39009/2020/24-06-2020


2. Ορισμός εκπροσώπου και αντικατάσταση Δήμου Αντιπάρου στην επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (Ν.2881/2001, Φ.Ε.Κ. Α΄ 16/06-02-2001) για το έτος 2022


3. Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη Δήμου Αντιπάρου στην ομάδα σχεδίασης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες


4. Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Αντιπάρου


5. Ορισμός επιτροπής ετήσιας κατάρτισης μητρώου αρρένων δήμου Αντιπάρου


6. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ΄ αρ. 01/2021 για έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2021 

7. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ΄ αρ. 02/2021 για έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2021 

8.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας COSMOTE για χορήγηση άδειας για εργασίες εκσκαφών για άρση καλωδιακών βλαβών για το έτος 2021

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης