ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

22 Απριλίου, 2021

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ              Αντίπαρος  21-04-2021

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:1146

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 26/04/2021 , ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Αποδοχή ποσού για την «Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις  Σχολικές μονάδες της χώρας .»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Αποδοχή ποσού για την έκτακτη επιχορήγηση ποσού για την «Κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID -19.

ΘΕΜΑ 3Ο :«Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης  μεταξύτου Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε και του Δήμου Αντιπάρου, με αντικείμενο τις :«Δράσεις ανάπτυξης υποδομών χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

ΘΕΜΑ 4Ο:«Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης  μεταξύτης Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ και του Δήμου Αντιπάρουγια την Πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Τηλεελέγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών στις υποδομές Ύδρευσης του Δήμου  Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 5Ο : Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αντιπάρου ενώπιον τουΔιοικητικού Εφετείου Πειραιά (ΣΤ’ Τμήμα)  που θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εφετείου Αιγαίου (μεταβατική έδρα), κατά την  δικάσιμο στις 25-05-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ ή όποτε αυτή αναβληθεί και σύμφωνα με την αρ. Κλήσης ΚΛ6188/18-12-2020 που αφορά την με αριθμό ΑΒΕΜ ΑΓ71/11-4-2014 Αγωγή του ΝΤΑΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατά του Δήμου Αντιπάρου (Δημόσια Έργα. Τριμελής),

ΘΕΜΑ 6Ο :Αίτημα Διαγραφής χρεώσεων ΤΑΠ  οικοπέδου.

ΘΕΜΑ 7Ο : Λήψη απόφασης για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος