ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

13 Μαρτίου, 2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ) 

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις17 Μαρτίου2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1.  Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2021

2.  Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πάρου και Δήμου Αντιπάρουγια την Πράξη«Δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Πάρου και Δήμου Αντιπάρου» 

3.  Ενημέρωση σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης