25 Φεβρουαρίου, 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1,Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 26 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020

2. Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη ∆ήμου Αντιπάρου στις επιτροπές για το έτος 2021, που έχουν ως έργο τους τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 παρ. 2 της αριθ. 20 Γ.Κ.Λ.(ΦΕΚ Β΄ 444/26/2006) και στο άρθρο 4 παρ. 3 της αριθμ. 3122.2/39009/2020//24-06-2020

3. Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη Δήμου Αντιπάρου στην επιτροπή ανέλκυσης,

απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (Ν. 2881/2001, Φ.Ε.Κ. Α΄ 16/06-02-2001) για το έτος 2021

4. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών του Δήμου Αντιπάρου

5. Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης