ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

22 Φεβρουαρίου, 2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 26/02/2021 , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού   

                      έτους 2020.»  

ΘΕΜΑ 2Ο : «Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

                    «Κατασκευή Οστεοφυλακίου» Δήμου Αντιπάρου αναδόχου ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ 

                    Α.Τ.Ε.

  ΘΕΜΑ 3Ο  : «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του  COVID 19 από τους 

                   Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

                   χρόνου  κατ΄εφαρμογή  των διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 και 175 

                   ν.4764/20250.

ΘΕΜΑ 4Ο : «Επιβεβαίωση ορθότητας αιτήματος προγραμματισμού και καθορισμός ειδικοτήτων 

                     και πρόσθετων προσόντων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατόπιν 

                     έγκρισης προσλήψεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων 

                     έτους 2021 σύμφωνα με την υπ.αρ. 12119/18-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου 

                     Εσωτερικών.

 ΘΕΜΑ 5Ο : «  Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

                     Αντιπάρου για το οικονομικό έτος 2020».     

ΘΕΜΑ 6Ο : ««Έγκριση προϋπολογισμού Κ.Ε.Δ.Α. Οικονομικού έτους 2021»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος