ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

26 Νοεμβρίου, 2020

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020
  2. Έγκριση Ε΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020
  3. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου
  4. Έγκριση δηλωτικού σήματος (λογότυπου) “Α for Αntiparos” του Δήμου Αντιπάρου αναφορικά με το τουριστικό προϊόν
  5. Αύξηση ωρών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
  6. Λήψη απόφασης για ορισμό επιτροπής εκτίμησης ακινήτου προς αγορά για ωφέλεια του δήμου Αντιπάρου
  7. Έγκριση υπαγωγής επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 Ν.429/76 «περί εποχικότητας επιχειρήσεων»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης