ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

16 Οκτωβρίου, 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ) 

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 20 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μμμέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αντιπάρου έτους 2021 

2. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Αναπροσαρμογή ή μη τελών-φόρων Δήμου Αντιπάρου για το έτος 2021» 

3. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ««Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021» 

4. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης  για το έτος 2021». 

5. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Λήψη απόφασης αναφορικά με την μείωση δημοτικών φόρων και τελών των ευπαθών ομάδων για το έτος 2021» 

6. Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών και εξουσιοδότηση Δημάρχου Αντιπάρου

7. Επικύρωση απόφασης Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου

8. Επικύρωση απόφασης Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου

9. Λήψη απόφασης για αγορά οικοπέδου για ωφέλεια του Δήμου

10. Έγκριση υπαγωγής επιχείρησης στη διάταξη  του άρθρου 5 Ν. 429/76  «περί εποχικότητας επιχειρήσεων»

11.  Αίτημα κοπής δέντρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης