ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

26 Σεπτεμβρίου, 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για απαιτούμενες ενέργειες Κατάθεσης Μετοχικού Κεφαλαίου Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου ΑΕ (ΦΟΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ) και εξουσιοδότηση δημάρχου

2. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του σε επιτροπή για το χαρακτηρισμό χώρων ως πολυσύχναστων σε περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Πάρου (ΦΕΚ 166/Α/31-8-2020, άρθρο 11)

3. Έγκριση υπαγωγής επιχείρησης στη διάταξη  του άρθρου 5 Ν. 429/76  «περί εποχικότητας επιχειρήσεων»

4. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας»

5. Συζήτηση και λήψη απόφασεων σχετικά με το αίτημα του κ. Τριαντάφυλλου Ιωάννη του Αρτεμίου

6.  Αιτήματα ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης