Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 23-10-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου .

21 Οκτωβρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ               Ημερ. 18-10-2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                          Αρ.Πρωτ: 3907
           Τ.Κ 84007
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 23-10-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1). Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

2) ΄Εξοδα μετακίνησης Τρίτων.

3) Ορισμός επιτροπής διενέργειας για των κατά το άρθρο 2 παρ. 1β του Ν. 25/75 δηλώσεων.

4) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Δήμου Αντιπάρου».

5) Έγκριση τεχνικής περιγραφής του έργου «Διαμόρφωση θέσης έδρασης μονάδας παραγωγής πόσιμου νερού στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος Αντιπάρου».

6) Έγκριση τεχνικής περιγραφής του έργου « Μικροκατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος στη θέση Αγία Μαρίνα και Νεκροταφείο».

7) Λήψη απόφασης επί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας δομικών υλικών.

8) Λήψη απόφασης επί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.
9) Λήψη απόφασης για την «εκπόνηση Ενεργειακής Μελέτης και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας Δήμου Αντιπάρου».

10) Λήψη απόφασης για τη σύνταξη φακέλου νομιμοποίησης λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2971/2001.

11)Λήψη απόφασης για την σύνταξη μελέτης του έργο υ«Αποκατάσταση και αναστήλωση του λατρευτικού οικοδομήματος Α – ναού του Απόλλωνα και τελετουργικού εστιατορίου στη θέση Μάνδρα νήσου Δεσποτικού Δήμου Αντιπάρου».

12) Διοργάνωση εκδήλωσης 28ης Οκτωβρίου.

13) Διενέργεια προμηθειών για τη λειτουργία του Δήμου.

14) Αιτήσεις καταστηματαρχών περί κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ