ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν. 4635/2019 και άρθρο 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 -ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)

21 Ιουνίου, 2020

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24 Ιουνίου 

2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση σχεδίου διαδημοτικής συνεργασίας των δήμων Πάρου και Αντιπάρου (αρ. 99 του 

N. 3852/10) για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης

2. Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού μεταξύ δήμων

για τη διερεύνηση δυνατότητας συνεργασιών και για την υποστήριξη της διαδικασίας με 

τις απαιτούμενες ενέργειες

3. Αίτημα αδειοδότησης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.) για 

τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης

4. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων

5. Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης