ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν. 4635/2019 και άρθρο 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 -ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)

24 Απριλίου, 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν. 4635/2019 και άρθρο 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 -ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)

Καλείσθε σε διά περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και κατ’ εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα µε τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 10 του υπ’ αρ’ 55 ΦΕΚ της 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η επικοινωνία για τοποθέτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  είναι δυνατή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  στα [email protected] και [email protected], μέσω τηλεφώνου στη Γραμματεία του Δ.Σ. στα τηλέφωνα 2284061570 και 2284028261, ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 2284061218, μέχρι την ορισθείσα ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, προκειμένου  να διεκπεραιωθεί η ληφθείσα απόφαση, η   οποία θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο  σε επόμενη τακτική συνεδρίαση.

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αντιπάρου (άρθρο 91 του Ν.4583/2018) για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (Εγκύκλιος 58/2020 Υπ. Εσωτερικών)

2. Λήψη απόφασης για συγκρότηση-επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αντιπάρου που αφορά το έργο «Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Αντιπάρου (Β’ Φάση)» και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του

3. Λήψη απόφασης για παράταση ημερομηνίας λήξης βεβαιωμένων καταλόγων τελών, φόρων κλπ δήμου Αντιπάρου και πληρωμής δόσεων ρυθμιζομένων οφειλών

4. Λήψη απόφασης σχετικά με την υποχρέωση καταβολής τελών χρήσης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (άρθρο 37 παρ. 8,9 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Αρ.Φ.68/20-03-2020)

5. Αίτημα ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης