ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

21 Φεβρουαρίου, 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ αρ.09/07-02-2020 για έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δ ́ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

2. Λήψη απόφασης σχετικά με α) την υποβολή της πρότασης του Δήμου Αντιπάρου στο πλαίσιο Πρόσκλησης με Κωδικό: ΝΑΙΓ97 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 και β) την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αντιπάρου (άρθρο 100 του Ν. 3852/2010) για την υποβολή πρότασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο:
«Κατασκευή δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Ά Φάση)»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης