Σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Τετάρτη 07-03-2012 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά .

6 Μαρτίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ                                           Ημερ.06/03/2012
              ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                         Αρ.Πρωτ.670
                       Τ.Κ 84007 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Τετάρτη 07-03-2012 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελετών του έργου «Αποχέτευση και  Ε.Ε.Λ. Αντιπάρου».


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ