Σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τετάρτη 30/11/2011 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά .

25 Νοεμβρίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                Ημερ. 25/11/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: .4745

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τετάρτη  30/11/2011 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για τη λειτουργία μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού.
 1. Προμήθεια μονάδας παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού από ιδίους πόρους.
 1. Λήψη απόφασης για εξοπλισμό διευκόλυνσης πρόσβασης στις παραλίες Ατόμων με αναπηρίες.
 1. Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου νερού.
 1. Αποδοχή και κατανομή ποσού για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.
 1. Έγκριση τελικού λογαριασμού έργου «Αξιοποίηση Σπηλαίου Αντιπάρου Β΄Φάση και αναμόρφωση προϋπολογισμού».
 1. Αίτηση παράτασης εργασιών εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα «Περιφερειακή οδός Αντιπάρου» του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου».
 1. Βεβαίωση χρηματικών καταλόγων χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2011.
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
 1. Προμήθεια δύο στεφανιών για την εκδήλωση της Εθνικής Αντίστασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ