Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Παρασκευή 08/02/2013 και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά

5 Φεβρουαρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                     Ημερ. 04/02/2013

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 290

           Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Παρασκευή 08/02/2013 και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύσταση & ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αντιπάρου (Ν.Π.Ι.Δ.)
  1. Μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση Δημοτικών Ιατρείων Δήμου Αντιπάρου &

Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου του άρθρου 7του Π.Δ. 271/80.

  1. Προέγκριση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  1. Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών.
  1. Επιτροπή κατάρτισης ετήσιου Μητρώου Αρρένων.
  1. Ορισμός αιρετού για τη συμμετοχή σε επιτροπές παραλαβής έργων.
  1. Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
  1. Ορισμός εκπροσώπου επιτροπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Γ.Κ.Λ 20-Φ.Ε.Κ. Β΄444/1999).
  1. Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010.
  1. Αιτήματα κατοίκων που αφορούν την ύδρευση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ