Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

24 Σεπτεμβρίου, 2019

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους
2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας διάταξης:
1. Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.)
2. Ορισμός μελών –εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου
3. Ορισμός σύνθεσης Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής A’ θμιας Εκπ/σης Δήμου
Αντιπάρου
4. Ορισμός σύνθεσης Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β’ θμιας Εκπ/σης Δήμου
Αντιπάρου
5. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
6. Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Ετησίου Μητρώου Αρρένων
7. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στις Γενικές
Συνελεύσεις του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου–ΔΑΦΝΗ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ