ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

19 Αυγούστου, 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 20η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 Δήμου Αντιπάρου

2.       Έγκριση Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019

3.       Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελέσματος εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

4.       Επικύρωση της υπ αρ. 19/12-08-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «ενημέρωση για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 έως 31/5/2019 σωρευτικά»

5.       Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελέσματος εκτέλεσης προϋπολογισμού  Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

6.       Αποδοχή ποσού 43.060,00 €  του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος

7.       Αποδοχή ποσού 123.900,00 €  από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών

8.       Λήψη απόφασης στο αίτημα της ιρλανδικής εταιρίας παραγωγής TAG
Films

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης