Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Παρασκευή 07-12-2012 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Καλουδά .

6 Δεκεμβρίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                     Ημερ .29-11-2012

    ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 4270

             Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Παρασκευή 07-12-2012 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Παραλαβή τελικής φάσης Μελέτης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Δήμου Αντιπάρου.
  1. Αποδέσμευση Κ.Α. Εξόδου αμοιβής Νομικού.
  1. Διάθεση πίστωσης Φ.Ο.Σ.Δ.Α.
  1. Διάθεση ποσού Δικτύου Δάφνης.
  1. Υποβολή αιτήματος για μετάταξη μεταφορά προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012.
  1. Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Δήμου Αντιπάρου. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Φαρούπος