ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

12 Απριλίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 15η  του μηνός Απριλίου του έτους2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.                   Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019

2.                   Λήψη απόφασης για την ένταξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Νότιο Αιγαίο» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Αντιπάρου»

3.                    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, διάρκειας δύο (2) μηνών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης