ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

23 Μαρτίου, 2019

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 26η  του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.       Στρατηγικός Προγραμματισμός προσλήψεων 2020-2023 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/Α.Π 20616/20-3-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

2.       Λήψη απόφασης στο αίτημα της Ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ –ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ANTIPAROS SEA ACTIVITIES» που εδρεύει στον οικισμό Αγίου Γεωργίου του ∆ήμου Αντιπάρου με θέμα την «παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής νομικού προσώπου»

                                                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης