ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

18 Μαρτίου, 2019

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Αντιπάρου με το ποσό των 400.000 ευρώ (400.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπιισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας” του Υπουργείου Εσωτερικών
2.Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019 
3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018
4.Συμμετοχή Δήμου Αντιπάρου στο Ευρωπαϊκό Ολοκληρωμένο Έργο LIFE με τίτλο “Circular Economy Implementation in Greece” και κωδικό “LIFE 18 IPE 000013”
5.Έγκριση απολογισμών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου
6.Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
7.Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Ανακύκλωσης 
8.Λήψη απόφασης για τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων 
9.Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης