Πρόσκληση σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου

15 Οκτωβρίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 16η του μηνόςΟκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ’αρ. 91/09-10-2018 περί έγκρισης ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης