Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Παρασκευή 25/05/2012 και ώρα 16.00 στην αίθουσα Καλουδά .

22 Μαΐου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  Ημερ. 21/05/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                 Αρ.Πρωτ: 1709

 


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Παρασκευή 25/05/2012 και ώρα 16.00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παρουσίαση και έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης Λιμενικού Ταμείου Αντιπάρου.

2. Έγκριση προϋπολογισμού Κ.Ε.Δ.Α. έτους 2012.


3. Αποδοχή και έγκριση μελέτης του έργου «επέκταση-κατασκευή μόλου λιμένος Αντιπάρου».


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ