Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη 10/04/2012 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά .

9 Απριλίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                      Ημερ. 06/04/2012

       ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 1024

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη 10/04/2012 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών του έργου «Επέκταση Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού»

2.      Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αντιπάρου & Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου

3.      Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών α΄βάθμιας & β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου.

4.      Απάντηση αιτήματος Συλλόγου Τριτέκνων Πάρου – Αντιπάρου

5.      Αιτήματα κατοίκων

                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ