Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

24 Φεβρουαρίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 27η του μηνόςΦεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αντιπάρου για το έργο«Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχετικό τεύχος της Π.Σ., έγκριση της υποβολής της Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υποβολή της σχετικής Πρότασης Χρηματοδότησης και ορισμός με απόφαση του Περιφερειάρχη δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τους αναπληρωτές αυτών

2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της αποδοχής δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος από το «Ίδρυμα Αντώνιος Κομνηνός»

3.      Αποδοχή ποσού 4.190€ από ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών Σχολείων του Δήμου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές

4.      Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου για επισκέψεις σε Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

5.      Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης