Σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου , λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2011, την Τρίτη 20/12/2011 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά .

19 Δεκεμβρίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Ημερ. 19/12/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                Αρ.Πρωτ: 4974
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 

« περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου , λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2011, την Τρίτη 20/12/2011 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της «προμήθειας ξύλινων στεγάστρων στάσεων λεωφορείου».

                                                                          Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ