Σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη 18/10/2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά.

14 Οκτωβρίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Ημερ. 14/10/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                Αρ.Πρωτ: .4328
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 

« περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη 18/10/2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση όρων Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων δημοτικών οχημάτων.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

3. Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παραδοσιακού καφενείου της Μαρινάτου Μαρίας στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου.

4. Επικύρωση της υπ αριθμ.96/18-08-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο ΚΕΚ Κυκλάδων.

5. Επικύρωση της υπ αριθμ.112/18-08-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση επιστροφής επιχορηγήσεως της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας με βάση τη σχετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 57/07-12-2010.

6. Τροποποίηση Σύστασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αντιπάρου.

7. Τροποποίηση Σύστασης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου.

8. Επί αιτήματος κ. Μικέλη Ιωάννη για ρύθμιση οφειλής.

9. Επί αιτήματος κ.Μαγαλιού Νικόλαου για εποχικότητα.

10. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για άδεια γραφείου εκμίσθωσης μοτοσικλετών κατόπιν αιτήματος κ. Ροκονίδα Κωνσταντίνου.

11. Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών :α) Γ΄ κατανομή 2011 για λειτουργικές δαπάνες από Περιφέρεια , β) από ιδίους πόρους .

12. Μετακίνηση απορριμματοφόρου και ανατρεπόμενου αυτοκινήτου για επισκευή στην Αθήνα.

13. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010.

14. Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων.

15. Συμμετοχή του Δήμου Αντιπάρου σε τουριστικές εκθέσεις:
Α) World Travel market στο Λονδίνο στις 07-10 Νοεμβρίου 2011.
Β) Φιλοξένια στη Θεσσαλονίκη στις 17-20 Νοεμβρίου 2011.

16.Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για διατήρηση μειωμένου Φ.Π.Α    κατόπιν αιτήματος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου.

17. Ορισμός εργατολόγου δικηγόρου για έλεγχο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αντιπάρου καθώς και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης,

18. Οργάνωση εκδήλωσης 28ης Οκτωβρίου 2011.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ